Privacyverklaring

KOGU Interieurmaatwerk, gevestigd aan Stayerhofweg 25D 5861 EJ Wanssum, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.kogu.nl
Stayerhofweg 25D
5861 EJ Wanssum
06-30390300

Contactpersoon Gegevensbescherming van KOGU Interieurmaatwerk is Lian Gubbels-Vullings. Zij is te bereiken via info@kogu.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Kogu Interieurmaatwerk verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • NAW gegevens
  • Contactgegevens (e-mailadressen, telefoonnummers)
  • Bankrekeningnummer

Doelen en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Kogu Interieurmaatwerk verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van uw betaling
  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
  • Om goederen bij u te kunnen afleveren
  • Om rechten of eigendommen van onszelf en die van onze gebruikers te beschermen en, zo nodig , om te voldoen aan gerechtelijke procedures.
  • KOGU Interieurmaatwerk verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor belastingaangifte.

Bewaartermijn van persoonsgegevens

KOGU Interieurmaatwerk bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. (Zie bovenstaande alinea). Bepaalde gegevens moeten langer worden bewaard (veelal 7 jaar), omdat wij ons dienen te houden aan wettelijke bewaarplichten (O.a. bewaarplicht voor de fiscus).

Delen van persoonsgegevens met derden

KOGU Interieurmaatwerk verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. KOGU Interieurmaatwerk blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door KOGU Interieurmaatwerk en heeft u recht op gegevens overdraagbaarheid. Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u om hierover contact met ons op te nemen via info@kogu.nl. Mocht dit niet tot een bevredigende uitkomst leiden, dan heeft u altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiliging van persoonsgegevens

KOGU Interieurmaatwerk neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen, voor zover die in redelijkheid van ons kunnen worden verwacht, om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als U de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@kogu.nl.